Warsztat samochodowyAndrzej Kapuśniak

Projekty UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 4. Energia przyjazna środowisku, 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Tytuł Projektu: „Instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej na potrzeby przedsiębiorstwa Warsztat samochodowy A. Kapuśniak”
Wartość dofinansowania: 100 842,30 PLN
Cel Projektu: Zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE, wspieranie efektywności i niezależności energetycznej, redukcja emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego, poprawa stanu jakości powietrza oraz promowanie strategii niskoemisyjnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 88 061,13 PLN
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Projekt UE